مهار تورم، رشد تولید

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس

 

1.نظارت بر ارائه خدمات با کیفیت و رضایت بخش به بیماران خارجی

2.نظارت بر ارائه خدمات به بیماران خارجی در سریعترین زمان ممکن با رعایت کامل موازین اخلاق پزشکی

3.استفاده از تکنولوژی جدید

4.مسئولیت پذیری و رعایت اصول و قوانین حرفه ای در مرکز درمانی

5.افزایش رضایتمندی بیماران بین الملل با ارتقا سطح کیفی خدمات و کاهش زمان انتظار دریافت خدمات پزشکی

 

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام