مهار تورم، رشد تولید

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

نام:

دکتر امیر کشاورزی

تحصیلات:

دکتری تخصصی روانپزشکی

پست سازمانی:

روانپزشک

شرح وظایف:

هماهنگی با سایر معاونت های مرکز

برنامه ریزی و ارائه طرح برای ارتقاء کیفی و کمی امور درمانی در سطح بیمارستان

نظارت و کنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات درمانی در بیمارستان

نظارت و کنترل برنحوه اجرای برنامه های گروه حاکمیت بالینی

نیازسنجی به منظور افزایش امکانات درمانی بیمارستان و ارائه گزارش

بررسی ضرورت گسترش واحدهای درمانی در بیمارستان با توجه به امکانات، نیازها و سیاستهای مصوب

پیگیری و نظارت و تأمین خدمات مربوطه به امور بیماران خاص در بیمارستان اعم ازبیماران دیابتی و...

بررسی نحوه تأمین و توزیع نیروی انسانی در بخشهای درمانی بیمارستان و ارائه گزارش جهت تأمین نیرو به معاون درمان بیمارستان

بررسی و ارائه گزارش جهت تأمین تجهیزات پزشکی و انجام امور کارشناسی مربوطه با توجه به نظر کاربران

ایجادهماهنگی های درون بخشی و بین بخشی جهت ارتقاء سطح کیفی امور درمانی دربیمارستان

برنامه ریزی برای اجرای دستورالعمل های مرتبط با حوزه درمان که از سوی مسئولین ذیربط به بیمارستان ابلاغ می‌شود

هماهنگی بین بخشی و تدوین پروتکل های درمانی استاندارد در راستای اجرای دستورالعمل های مراقبتهای مدیریت شده

مشارکت جدی در کمیته های بیمارستانی در جهت تحقق اهداف منظور شده برای کمیته های ذیربط

بررسی تجزیه و تحلیل شاخصهای درمانی و برنامه ریزی در جهت ارتقای مستمر شاخصها

هدایت گروههای درمانی و رؤسای بخشهای بستری از طریق جلسات و کمیته های اختصاصی

سرپرستی گروههای بهداشت و کنترل عفونت و مشارکت در استقرار استانداردهای مدیریت وزیست محیطی در سطح بیمارستان

شماره تماس:

۰۸۱۳۸۲۷۴۱۸۴-۷

معاونت درمان

niafam espritportal

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام