مهار تورم، رشد تولید

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس

 1.پاسخگویی به بیماران اعم از ارتباط تلفنی یا ایمیل

 2.هماهنگی با پزشک معالج و واحدهای بیمارستان اعم از درمانگاه ،پاراکلینیک،اتاق عمل،بخش بستری،پذیرش و ترخیص بیمارستان

 3.انجام برآورد هزینه تقریبی درمان و اعلام آن به بیمار قبل از سفر

 

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام