مهار تورم، رشد تولید

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

در کمیته اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای برگزار شده در مورخ 1402/04/18

به دنبال انتقاداتی که از طرف مراجعین در ارتباط باساعت ملاقات در بخش های مختلف مطرح شده بود و با توجه به پایان کووید در بخش ها موضوع فرایند ملاقات در بخش های بستری- بخش ویژه و بخش های رواپزشکی پس ازطرح وبررسی توسط اعضاء مورد بازنگری قرار گرفت که به شرح ذیل می باشد:

 

ملاقات در بخش ها:

ملاقات در بیمارستان  همه روزه از ساعت 16-14(بجز بخش های ویژه)،  با رعایت قوانین و ضوابط بخش و اتاق بیمار در بازه زمانی کوتاه مهیا می باشد.

ملاقات در بخش های ویژه:

ملاقات در بخش های ویژه در روزهای فرد(یکشنبه، سه شنبه، پنجشنبه) از ساعت 14- 13 با هماهنگی مسئول بخش و نظارت نگهبانی فقط توسط یک نفر از بستگان  درجه یک بیمار فراهم می باشد. لازم به ذکر است که استفاده از گان یکبار مصرف وماسک در هنگام ملاقات الزامی می باشد .

ملاقات  در بخش های روان پزشکی:

ملاقات بیماران روان پزشکی هر روزه از ساعت 16-14 ، طبق دستورالعمل های داخلی و در صورت ثبت در پرونده بیمار توسط پزشک توسط اقوام درجه یک بیمار با قرار دادن کارت شناسایی معتبر(ترجیحا کارت ملی) نزد مسئول شیفت، داخل محوطه بخش های روان پزشکی مهیا می باشد.

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام